انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر یحیی ابراهیم نژاد

دانشیار پایه 13 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

 

E-mail: ebrahimnezhad@iaushab.ac.ir

E-mail: ebrahimnezhad@gmail.com

سوابق شغلی

دانشیار گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از سال 1378 تاكنون

مدير گروه رشته علوم دامي و تكنولوژي توليدات دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از سال 1380 تا 1393

عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاريخ 9/9/1381 تا 9/9/1390

عضو شوراي تحصيلات تکميلي گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر ازسال 1385 تاكنون

عضو هیئت علمي  مركز آموزش شهيد سرداري تبريز وابسته به سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي از سال 1377 تا 1378

استاد مدعو مركز آموزش شهيد سرداري تبريز وابسته به سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي از سال 1378 تا 1380

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب در سال 1385 تا 1386

استاد راهنما و مشاور دانشجويان رشته کارشناسي ارشد و دکتري علوم دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر و واحد علوم و تحقيقات تهران از سال 1382 تاكنون

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1380 تاكنون

مدیر مسئول فصلنامه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از سال 1385 تاكنون

عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاريخ 1/11/1387 تاكنون

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاريخ 1/12/1391 تا 1/6/1393

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.