انگلیسی
يکشنبه ١٩ ارديبهشت ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی
سوابق شغلی

دانشیار گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از سال 1378 تاكنون

مدير گروه رشته علوم دامي و تكنولوژي توليدات دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از سال 1380 تا 1393

عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاريخ 9/9/1381 تا 9/9/1390

عضو شوراي تحصيلات تکميلي گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر ازسال 1385 تاكنون

عضو هیئت علمي  مركز آموزش شهيد سرداري تبريز وابسته به سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي از سال 1377 تا 1378

استاد مدعو مركز آموزش شهيد سرداري تبريز وابسته به سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي از سال 1378 تا 1380

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب در سال 1385 تا 1386

استاد راهنما و مشاور دانشجويان رشته کارشناسي ارشد و دکتري علوم دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر و واحد علوم و تحقيقات تهران از سال 1382 تاكنون

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1380 تاكنون

مدیر مسئول فصلنامه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از سال 1385 تاكنون

عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاريخ 1/11/1387 تاكنون

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاريخ 1/12/1391 تا 1/6/1393

          عضو کمیته تخصصی واحد­های دامپروری دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1/5/1392 تا 6/5/1394

عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از تاریخ 20/8/1389 تا 6/10/1395

مشاور تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از تاریخ 1/7/1392 تا 30/6/1393

کارشناس استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از تاریخ 31/6/1394 تا 31/6/1397

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از تاریخ 11/10/1395 تا 11/10/1396

مدیر گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از تاریخ 16/9/1395 تا 16/9/1397

          

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.